Close

Máy quét 3D TrackScan


  • Độ phân giải 0.001mm và 0.05mm  –  Độ chính xác 0.02 mm ~0.04mm  –  Red Laser
  • Tốc độ 480.000 Measures/s  –  Phạm vị scan 15m

Máy quét 3D KSCAN

  • Độ phân giải 0.01mm  –  Độ chính xác 0.02 mm  –  Red & Blue laser
  • Chế độ scan cạnh 0.03mm  –  Kết hợp với Photogrammetry

Máy quét 3D PRINCE 775

  • Độ phân giải 0.02mm  –  Độ chính xác 0.03 mm
  • 14 Red Laser và 5 Blue Laser  –  Tốc độ 480.000 Measures/s

Máy quét 3D HSCAN 771

  • Độ phân giải 0.05mm  –  Độ chính xác 0.03 mm
  • 14 Red Laser  –  Tốc độ 480.000 Measures/s

Các công ty điển hình sử dụng máy quét 3D SCANTECH

Thông số kỹ thuật máy KSCAN

.
.
.
.
EnglishVietnamese