Close

GEOMAGIC DESIGN X


Chuyên Gia Thiết Kế Ngược

  • Nhanh chóng và chính xác: Khám phá những cách mới để tăng tốc phát triển sản phẩm để có thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn, phù hợp hơn và vòng đời sản phẩm dài hơn.
  • Mạnh mẽ và linh hoạt: Làm việc liên tục với bất kỳ phần mềm CAD nào và tạo mô hình phù hợp cho mọi dự án với các bộ công cụ hoàn chỉnh cho chất rắn, bề mặt và mắt lưới.
  • Đã được chứng minh và đáng tin cậy: Được giới chuyên môn bình chọn là phần mềm hiệu quả của sự kết hợp máy quét 3D & các phần mềm cad 3D, rất dễ sử dụng cho ra kết quả 3D chính xác.

GEOMAGIC CONTROL X


CHUYÊN GIA KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

  • Dễ học: Bất cứ ai cũng có thể đạt được kết quả với ít thời gian học.
  • Nhanh chóng: Xử lý các tập dữ liệu khổng lồ một cách nhanh chóng và dễ dàng với các thuật toán quét gốc được xây dựng trên file CAD 3D với file Scan 3D.
  • Giải pháp hoàn chỉnh: Có tất cả các công cụ cần để kiểm tra rất chuyên nghiệp và kết hợp tất cả các máy quét 3D.